Avtalsvillkor Lerberget

 1. INLEDNING OCH PARTER

Avtalet gäller mellan Sydantenn o. Tele AB, nedan kallat SA och fastighetsägaren/na, nedan kallat Kunden.

Grundförutsättning för detta avtals tecknande är att Kunden är medlem i Alfa Vision  (nedan kallat Fiberföreningen).

Avtal kan endast tecknas av personer över 18 år.

Efter avtalets ingående ansluter  Höganäs Energi Kundens fastighet till fibernätet enligt uppgjord tidsplan.

Kunden ansvarar själv för fastighetsnätet (kabel och uttag inom fastigheten). Om ytterligare utrustning krävs i fastighetsnätet åligger det på Kunden att på egen bekostnad anskaffa och själv ombesörja installation av denna. Det åligger Kunden att, inom skälig tid, efter leverans av Utrustningen, undersöka dess funktion samt kvalitet. Utrustningen som SA levererar är SA:s egendom och SA har rätt att begära att Kunden returnerar utrustningen för utbyte av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl. SA skall meddela Kunden att sådant byte skall ske i skälig tid. Om Kunden vägrar medverka till byte har SA rätt att säga upp detta avtal till förtidslösen med omedelbar verkan.

Kunden står för risken vid skada som inträffar under transport vid reparation/utbyte. SA har rätt att, utan att meddela Kunden, uppdatera programvaran i Utrustningen. Vid uppdatering kan avbrott ske i hela eller delar av Tjänsteutbudet utan att Kunden har rätt till ersättning enligt punkt 13.

 1. AVTALSTID

Avtalet löper under en inledande avtalsperiod om tio (10) år. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen senast tolv (12) månader före avtalstidens utgång. Sker ej detta övergår avtalet i en löpande avtalstid med en uppsägningstid på tolv (12) månader.

Vid flytt kan avtalet i sin helhet överlåtas till ny ägare. Om kunden avlider, förfaller avtalet med omedelbar verkan för undertecknad part till förtidslösen. Om den ny ägaren inte övertar abonnemanget förfaller avtalet med omedelbar verkan för undertecknad part till förtidslösen.

Förtidslösen sker genom att beräkna kvarvarande antal månader multiplicerat med aktuell månadsavgiften, f.n.200 kronor inkl. moms (exkl. tjänsteleverans) samt efter ev. indexreglering.

Avseende tjänsteleverans (individuella abonnemang) gäller resp. paket/tjänst avtalstids/uppsägningstid som framgår av abonnemangsavtalet.

Betald månadsavgift eller kvartalsavgift återbetalas ej.

Med Tjänsteutbud avses, om inte annat anges, TV-tjänster, Bredbandstjänst samt Telefonitjänster.

Vid en eventuell uppsägning av avtalet mellan SA och Fiberföreningen är samtliga Kundavtal Villafiber att betrakta som uppsagda.

 1. AVGIFTER

För Tjänsteutbudet skall Kunden erlägga de avgifter som framgår av detta avtal resp. vid varje tidpunkt, gällande prislista. SA har rätt att förändra gällande avgifter under avtalstiden för det av SA tillhandahållna Tjänsteutbudet om kostnadsökningen beror på ändrade skatter, allmänna avgifter, valutaförändringar, ändrade avgifter till programbolag, myndighetsbeslut, förändringar av lag eller annan författning eller annan kostnadsökning som är utanför SA:s kontroll. Sådan ändring ska meddelas Kunden senast 30 dagar innan den nya avgiften börjar gälla.

Om Kunden ej accepterar ändringen, har Kunden rätt att säga upp avtalet till förtidslösen fr.o.m. den dag ändringen träder i kraft. Uppsägningen skall vara SA tillhanda skriftligen, senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla.

SA har rätt att ta ut en fakturaavgift på f.n. 30 kronor för pappersfaktura eller papperskopia vid nyttjande av Autogiro, om ett avgiftsfritt alternativ erbjuds.

 1. UPPRÄKNING AV AVGIFTER

Avgiften indexregleras årligen med 2 %. Första indexreglering sker ett år efter avtalsdatum. Efter indexjustering avrundas avgiften upp till helt krontal.

Om en tjänst blir avgiftsbelagd eller om avgiften för en tjänst höjs, räknas månadsavgiften upp i motsvarande mån, med avrundning upp till helt krontal. Avgiftsförändringen regleras vid respektive månadsskifte.  Vid avgiftsförändring av kanal förbehåller sig SA rätten att, istället för avgiftshöjning, i samråd med fiberföreningen ersätta kanalen med en annan kanal.

 1. BETALNING SAMT BETALNINGSPÅMINNELSE

Betalning för Tjänsteutbud skall ske månadsvis eller kvartalsvis i förskott i enlighet med vad som framgick vid Kundens beställning. Om Kunden ej erhållit faktura skall betalning för Tjänsteutbud och Utrustning ändå erläggas till SA på bankgiro 315-0299 senast sista arbetsdagen innan den period som betalningen avser. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan + 8 % per påbörjad månad till dess att full betalning erhållits. Utöver dröjsmålsränta har SA rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift. Erläggs inte full betalning senast 10 dagar efter påminnelse och det utestående beloppet inte är av ringa form, har SA rätt att omedelbart säga upp Avtalet till förtidslösen varvid alla avgifter för kvarvarande avtalsperiod förfaller till omedelbar betalning. Därutöver har SA rätt att omedelbart spärra Kundens tillgång till hela eller delar av Tjänsteutbudet.

 1. BEFRIELSEGRUNDER I SA:S ÅTAGANDE

SA:s åtagande enligt detta avtal gäller under förbehåll att SA inte hindras vid arbetets utförande genom arbetskonflikt, såsom strejk eller lockout, genom krigs-händelse, eldsvåda eller olyckshändelse eller genom annat hinder som uppstått utan SA:s vållande.

 

 1. KUNDENS ÅTAGANDE

–  Kunden förbinder sig att inte vidaredistribuera Tjänsteutbudet till annat än i den angivna fastigheten.

– Avseende Tjänsteutbudet (kanaler) förbinder sig kunden

att inte avspela, kopiera, klippa eller på annat sätt ändra i kanalernas programinnehåll.

 1. TJÄNSTEUTBUD (KANALER)

SA har rätt att efter samråd med FIBERFÖRENINGEN och under avtalstiden, byta ut enstaka kanaler i sitt Tjänsteutbud (kanaler). Om en sådan förändring berör Kunden skall detta normalt meddelas Kunden minst 60 dagar i förväg. Ändringar får dock meddelas Kunden med kortare varsel om ändringen föranleds av att avtal inte kommer till stånd med berört programbolag och SA eller om det beror på omständigheter utanför SA:s kontroll.

 1. PROGRAMKORT OCH PIN-KOD

I del fall som Tjänsteutbudet förutsätter programkanaler i kodad form krävs att Kunden tecknar abonnemang med SA

och använder, ett av SA levererat, programkort. Kunden ansvarar för att installera programkortet i den digitalbox eller den i TV:n inbyggda boxen/CA-modul som används av Kunden. Kunden skall omgående underrätta SA i händelse av förlust av programkort. Om programkortet är kopplat till en PIN-kod är Kunden ansvarig för att PIN-koden förvaras på ett säkert sätt (aldrig ihop med programkortet). Om någon obehörig skulle få tillgång till Kundens PIN-kod, skall Kunden genast informera SA och i övrigt vidta de åtgärder som SA anvisar. Kunden är betalningsansvarig för tjänster som beställs med användning av Kundens programkort och PIN-kod. Vid förlust eller skada på programkortet har SA rätt att ta ut en avgift på f.n. 500 kronor inkl. moms av Kunden. Programkort som skadats utan yttre åverkan eller ingrepp utbytes av SA utan avgift. Byte av programkort skall normalt ske inom 3 arbetsdagar från den dag programkortet returnerats till SA eller anvisad återförsäljare.

 1. BORTKOPPLING

SA förbehåller sig rätten att från fibernätet kunna koppla bort/avaktivera sådan kund som underlåter att uppfylla sina åtagande enligt detta avtal. Vid återinkoppling/ återaktivering förbehåller sig även SA att debitera en återinkopplingsavgift enligt vid varje tidpunkt, gällande prislista.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Tillhandahållande av Utrustning och Tjänsteutbud enligt detta avtal kräver att SA och i förekommande fall, samarbetspartners till SA, behandlar Kundens personuppgifter. Behandlingen sker för att SA skall kunna uppfylla villkoren i avtalet, administrera fakturering och redovisning, föra statistik, tillhandahålla tjänster från tredje part som förmedlas av SA samt för marknadsföring av SA:s och dess samarbetspartners varor och tjänster. Kundens personuppgifter kan komma att överföras till SA:s  samarbetspartners och till mottagare utanför den Europeiska Unionen. Kunden lämnar härmed enligt Personuppgiftslagen (1998:204) samtycke till ovan angiven behandling av Kundens personuppgifter. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till direkt marknadsföring. Kunden har även rätt att, efter skriftlig begäran, få besked av SA om vilka personuppgifter om Kunden som SA och SA:s samarbetspartners har lagrat. Kunden har också rätt att begära att SA eller SA:s samarbetspartners korrigerar eller raderar felaktiga personuppgifter.

 1. ANVÄNDNINGSBEGRÄSNINGAR

Samtliga immateriella rättigheter (ex. nyttjanderätt, upphovsrätt, patent och varumärken) till Tjänsteutbudet eller Utrustningen tillhör SA eller part som av SA givits skriftligt tillstånd. Kunden får endast nyttja Tjänsteutbudet och Utrustningen för enskilt bruk och nyttjandet begränsas av villkoren i detta avtal samt gällande lagstiftning och bestämmelser. Kunden har inte rätt att vare sig direkt eller indirekt vidareförmedla Tjänstutbudet till annan part. Kunden har inte heller rätt att tillgodogöra sig Tjänsteutbudet utan att betala gällande avgift till SA. Kunden har inte rätt att överlåta, låna/hyra ut, pantsätta eller förfoga över Utrustningen på ett sätt som kan anses bryta mot Avtalet. Kunden har inte rätt att göra ändringar, modifieringar eller andra ingrepp i Utrustningen. Brott mot vad som anges under denna punkt skall anses vara ett väsentligt avtalsbrott och ger SA rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, kräva skadestånd samt göra Utrustningen obrukbar för kunden.

 

 1. AVBROTT OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Uppstår fel eller avbrott i Tjänstutbudet skall felanmälan göras via e-post, eller på telefon till SA: kundservice.

SA skall åtgärda felet eller avbrottet inom skälig tid från Kundens felanmälan, SA påbörjar normalt felavhjälpning inom tjugofyra (24) timmar från Kundens felanmälan. SA är inte ansvarig för eller skyldig att åtgärda fel, eller avbrott som beror på omständighet som ligger utanför SA:s kontroll, som t.ex. fel eller avbrott i Fastighetsnät eller hyrt Accessnät. Om SA efter felanmälan från Kund åtgärdar ett fel som beror på Kund eller något förhållande på dennes sida är Kunden skyldig att ersätta SA för felsökningsarbete, annat arbete och övriga kostnader enligt SA:s då gällande prislista. För att SA skall kunna åtgärda fel och avbrott i Tjänstutbudet är Kunden skyldig att via telefon medverka vid felsökning och avhjälpning av felet eller avbrottet.

Vid avbrott i Tjänsteutbudet som varar under en sammanhängande period om minst 48 timmar och som beror på fel i den signal som tillhandahålls av SA, har Kunden rätt till reducering av avgiften som erlagts till SA för aktuell period. Avgiftsreduceringen beräknas med utgångspunkt från den tidpunkt SA informerades om avbrottet och ersättningen erhålls i form av avdrag på nästa faktura. Lägsta belopp som ersätts är 30 kr per kalendermånad. Om störning för vilken SA är ansvarigt för, varar mer än en vecka, har Kunden rätt att nyttja sitt Tjänsteutbud påföljande kalendermånad utan kostnad. Kompensationen utgår endast om Kunden anmält felet till SA utan dröjsmål. SA ansvarar ej för fel orsakade av Kunden eller tredje man, som uppkommit genom t.ex. ombyggnad eller omflyttning, åverkan, skadegörelse eller stöld, avgrävning eller skada på kabel, rör och kulvertsystem, skada på skåp, fel på elnätet, åsknedslag eller annan omständighet utanför Sydantenns kontroll. SA är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada (t.ex. ekonomiskförlust) eller annan följdskada. Kunden har inte rätt till någon annan ersättning för avbrott än vad som anges under denna punkt.

Kompensationskrav enligt detta Avtal skall framföras till SA inom skälig tid efter det att avbrottet inträffat.
Om så inte sker skall rätten till ersättning anses förfallen. Skälig tid skall i normalfallet anses vara tre månader.

 1. ÄNDRINGAR OCH ÖVERLÅTELSE

SA har rätt att när som helst ändra villkoren i detta avtal om Kunden informeras senast 90 dagar innan ändringen träder i kraft. Med undantag för vad som följer av punkterna 1,3,5 samt nedan, har Kunden rätt att säga upp avtalet till förtidslösen fr.o.m. den dag sådan ändring träder i kraft, i det fall Kunden ej vill acceptera ändringen. För att sådan uppsägning skall vara giltig skall den vara SA tillhanda skriftligen, senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Kunden har inte rätt att överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över detta avtal och/eller Utrustningen. SA har rätt att, efter samråd med Fiberföreningen, överlåta detta avtal till tredje part utan Kundens samtycke. Det åligger Kunden att utan dröjsmål skriftligen meddela adressändringar till SA. Kunden står själv ansvarig för ev. påförda påminnelseavgifter, administrationsavgifter etc. till följd av felaktig adress.

 1. FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

Vid detta Avtals upphörande har Kunden inte rätt att använda sig av Utrustningen. Kunden har inte heller rätt att, vare sig direkt eller indirekt, tillgodogöra sig tjänsterna eller medverka till att annan tillgodogör sig tjänsterna utan att erlägga gällande avgift till SA. Villkoren i denna punkt gäller utan tidsbegränsning, även efter avtalets upphörande.

 1. TVISTER

Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol.

 1. PARTERNAS UNDERSKRIFT

Båda parter har tagit del av avtalet samt bilagor. Avtalet har upprättats i två exemplar, av vilka parterna erhållit vars ett exemplar.

Med reservation för eventuella tryckfel.